Integritetspolicy

NYKV Kommersiellt AB (”Nya Kvadrat Kommersiellt”) värnar om din integritet, därför presenterar vi här, för dig, vår integritetspolicy så att du kan känna dig trygg i att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?
NYKV Kommersiellt AB, org.nummer: 559325-4815,  Åvägen 17C, 412 51 Göteborg är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter: namn, företag, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Identitetsuppgifter: personnummer och organisationsnummer
 • Ekonomiska uppgifter: bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter: anställningsuppgifter, ansökningar, arbetsgivarintyg, personligt brev och CV

Hur får vi tillgång till uppgifterna?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig i samband med att du blir kund hos oss eller söker jobb/praktik hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part.

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Information om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns:

 • I syfte att tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor
  Vi behandlar personuppgifter i syfte att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för kreditupplysningsändamål, för administrering och fakturering av tjänsterna/varorna, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar oss samt i övrigt för att fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt vårt avtal med dig.
 • I syfte av marknadsföring
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att marknadsföra varor och tjänster till dig och för att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för tjänster, varor, evenemang, och övrig generell information om företaget och branschen.
 • I bokföringssyfte
  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åligger oss, som exempelvis bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial.
 • I syfte inför anställning
  Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller lämnar en intresseanmälan för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att kunna bearbeta din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen.

På vilka grunder sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar personuppgifter på olika grunder beroende på syfte. Följande grunder används för att spara personuppgifter:

 • Samtycke, då du samtyckt till att vi sparar personuppgifter.
 • Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter exempelvis ett bokning- förhands- eller upplåtelsavtal.
 • Rättslig förpliktelse, exempelvis måste vi spara uppgifter från en genomförd förmedling i 10 år enligt Fastighetsmäklarlagen. Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ger oss en rättslig förpliktelse att spara uppgifter under lagstadgad tid.
 • Intresseavvägning, då intresset för oss att spara personuppgifter för dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, det kan exempelvis handla om telefonnummer som du frivilligt lämnat under en visning som vi sparar för att kunna kontakta dig efter visningen.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas av NYKV Kommersiellt AB under den tid det är nödvändigt för de syften som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna genomföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi gallrar löpande och regelbundet registrerade personuppgifter. Vi arbetar även aktivt med åtgärder för att hålla de personuppgifter som sparas aktuella och med att radera inaktuella, felaktiga och överflödiga personuppgifter.

Delar vi dina uppgifter med någon part?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela vissa uppgifter med våra samarbetspartners för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Detta sker huvudsakligen med ditt samtycke men kan också ske på laglig grund, exempelvis har en fastighetsmäklare skyldighet enligt lag att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI behöver i sitt tillsynsarbete.

Vart/hur förvaras uppgifterna?
NYKV Kommersiellt AB strävar alltid efter att endast överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställs att leverantörer och samarbetspartners har en adekvat skyddsnivå enligt EU och EU-kommissionen.

Vilka rättigheter har du?
Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande lagstiftning följande rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”): Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse: Du kan när som helst kontakta oss och begära att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt att bli raderad: Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter som vi behandlar raderade. Undantaget är om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen.

Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.

Rätt att göra invändningar: Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För de fall vi har intresseavvägning som grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom är inkorrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring.

Hur kommer jag i kontakt med er gällande mina personuppgifter?
Om du vill komma i kontakt med oss gällande dina personuppgifter för att du exempelvis vill ha ett registerutdrag, avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller bli raderad skickar du ett mail med ditt ärende till hej@nyakvadrat.se.

Har du klagomål?
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till Datainspektionen.
Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se